Mormonlar Kilisesi Tarihi ve Rahipleri

Mormonlar Kilisesi

Mormon rahipleri, resmi olarak “Latter-day Saints” olarak bilinen ve yaygın olarak “Mormonlar” olarak adlandırılan kilisenin liderleridir. Bu kilise resmi olarak “Latter-day Saints İsa Mesih Kilisesi” olarak adlandırılmaktadır. Mormonizm, Joseph Smith Jr. tarafından 19. yüzyılın başlarında Amerika’da kurulan bu kilise tarafından öğretilen bir dindir.

Mormon rahipleri, kilisenin başkanı olan “Kilise Başkanı” ile birlikte, başkanın iki yardımcısı olan “İlk Başkan Yardımcısı” ve “İkinci Başkan Yardımcısı” tarafından oluşturulan ilk üç liderdir. Kilise Başkanı aynı zamanda “Mormon Peygamberi” olarak kabul edilir.

Mormonizm’de rahiplik sırası şu şekildedir:

 1. Kilise Başkanı (Prophet)
 2. İlk Başkan Yardımcısı (First Counselor)
 3. İkinci Başkan Yardımcısı (Second Counselor)
 4. On İki Havari (Quorum of the Twelve Apostles)
 5. Yüksek Konsey (High Council)
 6. Bölge Yüksek Konseyi (Regional High Council)

  Mormon Kilisesi
  Mormon Kilisesi

On İki Havari, kilisenin en üst düzey liderlerinden biridir ve genellikle dünya genelinde çeşitli yerel kiliseleri ve cemaatleri denetler. Yüksek Konsey ve Bölge Yüksek Konseyi gibi diğer liderlik pozisyonları, kilisenin yönetimine ve disiplin işlemlerine yardımcı olabilir.

Bu liderler, kilisenin doktrinleri ve öğretileri üzerinde yetkilidir ve kilisenin genel yönetimini sağlamakla sorumludurlar. Her bir lider, kilisenin belirli bir yönünden sorumludur ve genellikle topluluklarında ve kilise genelinde rehberlik ederler.

Mormonlar İnanç Sistemi

Mormonların, resmi olarak “Latter-day Saints İsa Mesih Kilisesi” tarafından öğretilen inanç sistemi, temel olarak Joseph Smith Jr. tarafından 19. yüzyılın başlarında kurulan kilisenin kutsal metinleri ve öğretileri üzerine dayanır. İşte Mormon inanç sisteminin temel unsurları:

 1. Tanrı ve Tanrısal Başkanlık:
  • Mormon inanç sistemine göre, Tanrı bir üçlü birliktir: Tanrı Baba, İsa Mesih ve Kutsal Ruh. Bu üç varlık, aynı özde birleşir, ancak ayrı varlıklardır.
 2. Kitaplar:
  • Mormons inanç sistemi, Kutsal Kitap’ın yanı sıra ek kutsal metinlere dayanır. Kutsal Kitap, İncil olarak bilinen İncil Kitabı, Mormon Kitabı, Öğretiler ve Antlaşmalar, ve İncil’e İlaveler’i içerir.
 3. Plan-ı İlahi:
  • Mormons, insanların önceki hayatlarında var olmuş ruhlar olduğuna inanır ve bu ruhların dünyaya gelip bir fiziksel bedende yaşayacakları bir süreç olan “Plan-ı İlahi”ye inanırlar. Bu plan, Tanrı’nın çocuklarının gelişimlerini tamamlamak ve özgür iradelerini kullanma şansı vermek için tasarlanmıştır.
 4. Vaftiz ve Ruhani Hediyeler:
  • Mormons, ölülerin adına vaftiz yapma uygulamasına inanır ve bu şekilde ölülerin de Tanrı’nın krallığına katılma şansına sahip olabileceğine inanırlar. Ayrıca, Ruhani Hediyeler adını verdikleri, kutsal ruh tarafından verilen özel yeteneklere inanırlar.
 5. Templo Çalışmaları:
  • Templo çalışmaları, Mormonlar için kutsal kabul edilen tapınak törenlerini içerir. Bu törenler, öğretilerin daha derin anlamını araştırmayı ve öğrencinin Tanrı’ya daha yakın olmasını amaçlar.
 6. Aile Birliği:
  • Mormonlar, aile birliğine büyük önem verirler. Bu, ölen aile üyeleri için vaftiz yapma uygulaması ve ölen aile üyeleri ile ilgili bağları kuvvetlendirmeyi içerir.

Mormon inançları, kilisenin liderleri tarafından zaman içinde açıklanan ilahiyat ve öğretilere dayanır. Her ne kadar temel Hristiyan inançlarına benzese de, özellikle ek kutsal metinleri ve öğretileri ile kendine özgüdür.

Mormonların Evlilik Anlayışı: Aile Birliği ve Ölümlüler için Vaftiz

Mormonlar, evlilik ve aile birliği konularında benzersiz ve güçlü bir inanç sistemine sahiptirler. Bu inançlar, kilisenin kutsal metinlerinde ve liderlerinin öğretilerinde kök salmıştır.

1. Aile Birliği ve Ölümlüler İçin Vaftiz:

Mormonlar, aile bağlarını sonsuza kadar sürdürme konusunda güçlü bir inanç sistemine sahiptirler. Bu, ölen aile üyelerinin adına vaftiz yapma uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu uygulama, Mormonların “Aile Birliği” olarak adlandırdıkları bir kavramı vurgular. Bu, ölümden sonra bile aile üyelerinin bir arada olmasına ve birbirleriyle bağlantılı kalmasına yönelik bir inançtır.

2. Tapınak Törenleri ve Evlilik:

Mormonlar, tapınak törenlerini, evliliklerini daha yüksek bir düzeye taşımak ve ölüler için vaftiz yapma uygulamalarını gerçekleştirmek için kullanırlar. Tapınak törenleri, evli çiftlere özel kutsal sözleşmeler yapma fırsatı tanır ve bu sözleşmelerin ölümlüler ve ölüler için geçerli olduğuna inanılır.

3. Aile Merkezli Yaşam:

Mormonlar, aile merkezli bir yaşam tarzını teşvik ederler. Bu, aile bireyleri arasında sevgi, anlayış ve dayanışmayı vurgular. Aile birliği, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan bir çerçeve sunar.

4. Evlilik ve Ölümden Sonra Süregelen İlişki:

Mormonlar, ölen eşler arasındaki evlilik ilişkisinin ölümden sonra da devam ettiğine inanırlar. Bu inanç, ölümden sonra da aile birliğinin devam ettiği ve evli çiftlerin bir arada kalacağı fikrine dayanmaktadır.

Sonuç olarak, Mormonların evlilik anlayışı, aile birliğine büyük önem veren, ölümden sonra devam eden bir ilişki ve ölümlüler için vaftiz uygulamalarıyla öne çıkan bir inanç sistemini içermektedir. Bu inançlar, onların yaşamlarını ahlaki bir çerçeve içinde yönlendiren ve aile değerlerini güçlendiren temel prensipleridir.

Mormonlar, arkadaşlık konusuna da özel bir önem atfederler ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla belirli prensiplere dayalı bir arkadaşlık anlayışını benimserler. İşte Mormonların arkadaşlık anlayışına dair bazı temel unsurlar:

1. Topluluk Merkezli Yaşam: Mormonlar, kiliselerine ve yerel cemaatlerine katılarak topluluklarına entegre olmayı teşvik ederler. Bu, sadece dini toplantılara katılmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal etkinliklere, yardım projelerine ve diğer topluluk faaliyetlerine aktif katılımı içerir. Bu etkinlikler, arkadaşlık kurmayı kolaylaştırarak topluluk bağlarını güçlendirir.

2. Mormon Gençlik Grupları: Genç Mormonlar için genellikle “Genç Erkekler” ve “Genç Kadınlar” adında iki ayrı gençlik grubu bulunmaktadır. Bu gruplar, gençlerin birbirleriyle tanışmasını, arkadaşlık kurmasını ve birlikte etkinliklere katılarak sosyal becerilerini geliştirmesini sağlar.

3. Misyonerlik Faaliyetleri: Mormonlar, genellikle genç yetişkinlik döneminde bir misyon görevine çağrılırlar. Bu misyonerlik faaliyetleri, farklı kültürlerle etkileşimde bulunmayı ve yeni arkadaşlıklar kurmayı içerir. Misyonerler, inançlarını paylaşarak başkalarıyla bağlantı kurma fırsatına sahiptirler.

4. İnanç ve Değerlerin Paylaşımı: Mormonlar, arkadaşlık ilişkilerinde inanç ve değerlerini paylaşmaya önem verirler. Ortak dini inançlar ve yaşam prensipleri, benzer değerlere sahip insanlar arasında güçlü arkadaşlıkların temelini oluşturabilir.

5. Aile Birliği: Mormonlar, aile birliğine büyük önem verirler ve sıklıkla aileleriyle birlikte sosyal etkinliklere katılırlar. Bu, hem aile bağlarını güçlendirmek hem de diğer ailelerle tanışarak geniş bir sosyal çevre oluşturmak için bir fırsattır. (Murat Çakır)

Sonuç olarak, Mormonlar, sosyal bağlarını güçlendirmek ve topluluklarına katkıda bulunmak amacıyla arkadaşlık kurmaya önem verirler. Dinî inançlar, misyonerlik faaliyetleri ve topluluk etkinlikleri, Mormonların sosyal ağlarını genişletmelerine yardımcı olan unsurlardır.

Mormon LDS Kilisesi  Misyonerlik

Mormonlar, misyonerlik faaliyetlerine büyük bir vurgu yaparlar ve bu, kilisenin temel prensiplerinden biridir. Misyonerlik, Mormonlar için inançlarını paylaşma, başkalarına yardım etme ve dünya genelinde İsa Mesih’in kilisesini yayma görevini ifade eder. İşte Mormonların misyonerlik faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi:

1. Genç Misyonerlik: Mormon gençleri, genellikle 18-25 yaşları arasında, dini misyonlarına gitmek üzere çağrılırlar. Bu genç misyonerler, genellikle 18-24 ay süren bir süre boyunca belirli bir bölgede veya ülkede görev yaparlar. Misyonerlik, gençlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, dini inançlarını diğer insanlarla paylaşma ve öğretme fırsatı sunar.

2. Yaşlı Misyonerlik: Mormonlar, genç misyonerlik döneminden sonra da misyonerlik faaliyetlerine devam edebilirler. Daha yaşlı bireyler, emeklilik sonrasında genellikle 19 yaş ve üstü için farklı misyon görevlerine çağrılabilirler. Bu yaşlı misyonerler, genç misyonerlerle benzer şekillerde dini inançlarını paylaşma ve kilisenin öğretilerini öğretme sorumluluğunu üstlenirler.

3. Kapıdan Kapıya Ziyaretler: Mormon misyonerleri, evlere kapıdan kapıya ziyaretler gerçekleştirerek insanlarla birebir iletişim kurarlar. Bu ziyaretlerde, kilisenin öğretileri, Kutsal Kitaplar ve diğer kutsal metinler hakkında konuşulur ve insanlar kilisenin misyonunu daha iyi anlama fırsatına sahip olurlar.

4. Topluluk Etkinlikleri ve Hizmet: Misyonerlik faaliyetleri, sadece dini öğretileri paylaşmakla sınırlı değildir; aynı zamanda topluluklara hizmet etmek de önemlidir. Mormon misyonerleri, yerel topluluk projelerine katılarak insanlara yardım etme ve kilisenin hizmet odaklı yaklaşımını sergileme amacını taşırlar.

5. Misyon Dönüşü Entegrasyon: Misyonerlik dönüşü, misyonerler genellikle kilise topluluklarına geri dönerler ve bu süreçte topluluklarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı bulurlar. Misyon dönüşü deneyimi, genç misyonerlerin ve yaşlı misyonerlerin kilise topluluklarına daha derinlemesine entegre olmalarına yardımcı olabilir.

Mormon kilisesi misyonerlik faaliyetleri, kilisenin büyümesine katkıda bulunan ve bireylerin dini inançlarını paylaşmalarına olanak tanıyan önemli bir unsurdur.

Makale Bilgi Edindirme Amaçlıdır.

İçerikte Geçen Kelimeler

“Bronson” İngilizce kökenli bir isimdir ve birkaç farklı anlam taşıyabilir. Genellikle bir soyadı veya kişi adı olarak kullanılır. Ayrıca, yerleşim yerleri, markalar veya diğer bağlamlarda da kullanılabilir. Ancak, “Bronson” kelimesinin tam anlamı, bağlamına ve kullanıldığı dil veya kültüre bağlı olarak değişebilir.

2 yorum

 1. Gayet Başarılı bir makale daha önceden okumadığım için pişmanım emeğinize sağlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir